IMTJ-Summit-2018-DAY-2-fertility-forum-Minas-Mastrominas